Zendingsavond 7 november 2006

Op dinsdag 7 november hebben we onze jaarlijkse zendingsavond gehouden. Als gastspreker was uitgenodigd ds. P.Versloot, die voor de G.Z.B. werkzaam is in Kazachstan, in Centraal AziŽ.
Om 20.00 opende schrijver dezes de avond, en heette hij namens de Zendings- en Evangelisatiecommissie, de aanwezigen, en in het bijzonder ds. en mevrouw Versloot welkom. Na het gebed las hij MatthťŁs 6 vers 25-34, waarna de volgende overdenking werd uitgesproken: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Eerst het Koninkrijk Gods.
Dat Koninkrijk van God moeten we dus op de eerste plaats stellen, en niet onze zorg voor eten, en kleding, de zaken die we voor ons dagelijks leven nodig hebben.
Als door de werking van de Heilige Geest de belangen van Gods Koninkrijk in ons leven op de eerste plaats mogen komen, dan zullen we ervaren dat de HEEERE weet wat wij nodig hebben. We zullen dat alles dan zo uit Zijn Hand ontvangen, alsof het ons toegeworpen wordt. Wanneer we Gods Koninkrijk op de eerste plaats leren zetten, dan mag voor ons persoonlijk dus de zegen ervan zijn dat er rust, en ontspanning mag komen. Rust in de dingen van het dagelijkse leven, ondanks de moeiten en zorgen die er kunnen zijn. We mogen dat alles dan in Gods Vaderhand leggen.
Maar eerst het Koninkrijk Gods zoeken. Wie doet dat? Het moet ons worden aangeleerd. Het wordt ons al voorgehouden in de Wet, de Tien Geboden, waarvan de eerste tafel handelt over de vraag hoe we ons jegens God hebben te houden. En ook in het Onze Vader: eerst klinkt het ' Uw Naam worde geheiligd'; 'pas' in de vierde bede komen wij: ' geef ons heden ons dagelijks brood'. Zo mogen de zondagse diensten voor ons een leerschool zijn. En ook deze avond waarin het over het werk van de zending gaat, mag een godsdienstoefening zijn, om te leren het Koninkrijk van God op de eerste plaats te stellen.
Na het zingen van het Gebed des Heeren vers 3 en 9, kreeg ds. P.Versloot het woord. Hij is reeds zes jaar in Kazachstan werkzaam. Samen met zijn vrouw vertelden ze afwisselend, met behulp van een PowerPoint presentatie, over de arbeid die zij uitgaande van de G.Z.B. verrichten.
Eerst over Kazachstan zelf. Het is een land met veel tegenstellingen. Er zijn arme - zelfs bedelaars - en rijke mensen. 's Winters is het er erg koud, in de zomer weer bijzonder warm. De mensen zijn op het eerste gezicht afstandelijk, maar blijken toch heel gastvrij. Er staan veel lelijke flats, maar de natuur is schitterend mooi. Het is een groot land - 75 x Nederland -, maar de bevolking is relatief klein: met 15 miljoen inwoners zelfs nog minder dan in Nederland. De familie Versloot woont in Almaty (Alma-Ata) de voormalige hoofdstad. Er is een monarchie, maar de sfeer lijkt die van een dictatuur: er is angst voor de politie. Het Sovjet verleden wordt verheerlijkt. Er wordt veel alcohol gedronken, wat dikwijls tot gezondheidsproblemen leidt. De bevolking bestaat voor 55% uit Kazachen, en zo'n 30% uit Russen. Verder zijn er allerlei volken en rassen vertegenwoordigd. De meeste Kazachen zijn moslim. Dikwijls houden ze ook vast aan volksgeloof, en vereren ze hun voorouders. Het is voor hen niet gemakkelijk om christen te worden. De meeste Russen zijn orthodox, of atheÔst. Op de gehele bevolking is 5% (evangelisch) christen. Binnen deze groep is ds. P.Versloot nu al zes jaar werkzaam. Vanaf dit jaar is ook zijn vrouw actief betrokken bij de zendingsarbeid. Voor het leggen van contacten zijn maaltijden en theedrinken belangrijk. De gemeente waartoe ze behoren, bestaat nu 10 jaar, en is ontstaan door de zendingsarbeid vanuit Amerika. De gemeente telt 155 zielen, en heeft dochtergemeenten, onder andere in Tasjkent. Een kerkgebouw hebben ze niet, en daarom komt de gemeente in een restaurant samen. Naar de vorm is de dienst evangelisch, naar de inhoud echter volkomen reformatorisch. De gemeente is actief maatschappelijk betrokken. Met sportevenementen probeert men jongeren te bereiken, er is een club waarin engelse les wordt gegeven, en er wordt zelfs aan straatonderhoud gedaan. Bij al deze activiteiten probeert men de gaven van de individuele gemeenteleden te gebruiken. Men is extra gericht op jongeren, en het streven is andere dochtergemeenten op te richten. In huiskringen wordt aan Bijbelstudie gedaan, en zo worden regelmatig ook buitenkerkelijken met het Evangelie bereikt. Het is moeilijk om van moslim christen te worden. De gemeente moet voor hen die veranderd zijn, hun nieuwe familie, hun nieuw gezin worden. Vervolgens vertelde ds. Versloot nog iets over enkele gemeenteleden persoonlijk: over een ex-gevangene die evangelist is geworden, een Russische vrouw (Lena) die in een huisgroep tot geloof was gekomen en die nu bibliothecaresse is van de Bijbelschool. Aan deze school is ds. P.Versloot zelf ook verbonden. Eťn van zijn collega's is Maxim, die in St.Petersburg door het werk van zendelingen tot geloof is gekomen. Mevrouw Versloot, die dit jaar in Kazachstan is gekomen, verleent vanuit de Stichting De Hoop hulp aan verslaafden en aan moeders en kinderen. Ze geeft les in het opvoeden. Spreken daarover is nieuw, want in het verleden vond men dat de school dat moest doen. Essentieel onderdeel van die lessen, is ook de geloofsopvoeding.
Ds. P.Versloot is verbonden aan de Bijbelschool in Almaty. Deze school heeft 8 filialen, waarin les wordt gegeven. De gemeenteleden kunnen een deeltijdprogramma volgen dat 3 jaar duurt. Vaak is ds. Versloot dus op reis. Op zondag leidt hij de dienst in het restaurant. Het meest spreekt hij Russisch. In streken waar de moslims in de meerderheid zijn, wordt de zendingsarbeid wel bemoeilijkt, maar van een vervolging is gelukkig geen sprake.
In de pauze werd er gecollecteerd voor het werk van de familie Versloot. Deze collecte bracht het heel mooie bedrag van Ä 200. - op. Tevens werden de wenssierkaaren verkocht die door mevrouw L.C.Hage en mevrouw J.van Steenbergen waren vervaardigd. Ook vanaf deze plaats willen we hen daar nog bijzonder voor bedanken! Deze kaartverkoop bracht op de avond zelf reeds E 155.50 op. Dit geld wil de commissie besteden voor eigen evangelisatieactiviteiten. Na de pauze volgde een levendige discussie naar aanleiding van gespreksvragen die door de familie Versloot waren aangereikt. Rond 10 uur werd de avond besloten. Mevrouw J.den Hartog bedankte de familie Versloot en overhandigde ds. Versloot een cadeaubon. Tevens wenste zij hen Gods zegen toe nu ze half december weer naar Kazachstan hopen te vertrekken.
Ds. Versloot beŽindigde de inhoudrijke avond met dankgebed.

W.van der Kooij

 
Powered by Etomite CMS.